Υπηρεσίες Συμβουλευτικής

Η RMS Ι.Κ.Ε. δραστηριοποιείται πολλά έτη και είναι εταιρεία ειδικά αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Εργασίας για την παροχή υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και Περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα των Υπηρεσιών μας είναι αποδεδειγμένα μετρήσιμα & ανταποδοτικά.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

 • Τεχνικό Ασφαλείας (ΤΑ)

 • Ιατρό Εργασίας (ΙΕ)

 • Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας Τεχνικών Έργων (ΣυΑΥ)

 • Εκπόνηση:

 1. Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Kiνδύνου (ΓΕΕΚ)

 2. Μελετών Πυρασφάλειας και Σηματοδοσίας Εργασιακών χώρων

 3. Τεχνικού Φακέλου για Πιστοποίηση CE

 • Διαγνωστικοί Έλεγχοι Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, Φυσικής Ασφάλειας

 • Μελέτες Προστασίας από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες (ΑΤΕΧ)

 • Ανάπτυξη:

 1. Συστημάτων Διασφάλισης: Ποιότητας 9001:2015, Υγείας & Ασφάλειας OHSAS 18001:2007, Περιβάλλοντος 14001:2015, Οδικής Ασφάλειας 39001:2012 καθώς και ανάπτυξη & εφαρμογή ΗACCP ISO 22000:2005

 2. Συστήματος 5S,6Σ

 3. Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας των Επιχειρήσεων

 4. Διαδικασιών Διαχείρισης Κρίσεων& Επιχειρηματικής Συνέχειας

 • Εκπαίδευση στην Ασφάλεια Εργασίας

 • Μετρήσεις φυσικών, χημικών &βιολογικών παραγόντων καθώς & θερμογραφίες

 • Διαχείριση Οχημάτων (Ασφαλής Φόρτωση & Οδήγηση)

 • Σύνταξη Σχεδίου & Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας Τεχνικών Έργων

 • Υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα Εργατικών Ατυχημάτων σε περίπτωση ατυχήματος

 • Διατροφή και Υγεία στην Εργασία

 • Νομοθετική ενημέρωση ΥΑΕ, Πυρασφάλειας, Περιβάλλοντος