« Το προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν »
Ιπποκράτης

Η RMS Ι.Κ.Ε. διαφοροποιείται από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό διότι:

 • Ακολουθεί με κάθε δυνατή συνέπεια τις επιταγές της Νομοθεσίας.

 • Ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα στελέχη για την έκθεση τους στον κίνδυνο.

 • Διατηρεί ενημερωμένα τα υψηλότερα στελέχη ώστε να αποφεύγουν τις «εκπλήξεις».

 • Βοηθά την Επιχείρηση να αναπτύξει εξωστρέφεια σχετικά με τις ασφαλείς πρακτικές που εφαρμόζει.

 • Συμμετέχει με παρεμβάσεις και ομιλίες των Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας στις επετειακές ημέρες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθώς και των Υπουργείων Εργασίας, Υγείας, Περιβάλλοντος κτλ.

 • Αξιολογεί και αξιοποιεί τα στατιστικά ατυχήματα, ασθένειες, αποτελέσματα προληπτικών Ιατρικών εξετάσεων προσωπικού.

 • Διαθέτει 40 εκπαιδευτικά προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας που καλύπτουν κάθε εκπαιδευτική ανάγκη ΥΑΕ και Περιβάλλοντος.

 • Υλοποιεί διαγνωστικούς ελέγχους Αξιολόγησης:

 • Της Κουλτούρας της Επιχείρησης

 • Της Νομοθετικής Συμμόρφωσης της Επιχείρησης

 • Της Ασφαλούς Συμπεριφοράς των Εργαζομένων

 • Ενημερώνει την Εταιρεία για τη Νομοθεσία Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, για τις σύγχρονες και αποδοτικές πρακτικές εφαρμογές της καθώς και για όλες τις νέες εξελίξεις στα θέματα ΥΑΕ.

 • Επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και προτείνει τα απαιτούμενα μέτρα.

 • Ερευνά σε συνεργασία με τους υπευθύνους της εταιρείας τα αίτια των ατυχημάτων, των παρολίγον ατυχημάτων η άλλων συμβάντων ασφαλείας, αξιολογεί τα αποτελέσματα της έρευνας, ενημερώνει την εταιρεία και τους εργαζόμενους για τα αποτελέσματα και προτείνει μέτρα αποφυγής παρόμοιων περιστατικών.

 • Διενεργεί μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων (φωτισμού, θορύβου, θερμοκρασίας, υγρασίας, ποιότητας εργασιακού περιβάλλοντος κ.α.).

 • Σέβεται και τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82

%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82

 • Προβαίνει σε ιατρική εξέταση των εργαζομένων σχετικά με τη θέση εργασίας τους, με τη πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας καθώς και περιοδικά σε ετήσια βάση.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις καταλληλότητας για κάθε ένα εργαζόμενο.
 • Σέβεται και τηρεί το Ιατρικό απόρρητο.
 • Παρέχει ιατρικές συμβουλές και γνωματεύσεις προς τους εργαζόμενους όποτε απαιτηθεί.
 • Σε συνεργασία με Τεχνικό Ασφαλείας συμβάλλει στην εκπόνηση της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) καθώς και στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης και πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
 • Εξετάζει τους εργαζομένους κατά την επάνοδο τους στην εργασία μετά από σοβαρή νόσο ή ατύχημα και επανεκδίδει βεβαίωση καταλληλότητας, προκειμένου να επιστρέψουν με ασφάλεια στην εργασία τους.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και αγωγής υγείας σε επίκαιρα θέματα υγείας όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, το αυξημένο σωματικό βάρος (δείκτης BMI), η υπερλιπιδαιμία, το επαγγελματικό στρες, η έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης κ.α. καθώς και να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους στη βασική παροχή Α’ Βοηθειών και σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία.
 • Προτείνει προγράμματα διακοπής καπνίσματος, υγιεινής διατροφής και σωματικής άσκησης.
 • Εκπονεί ο ίδιος και με δικό του εξοπλισμό τις Ακοομετρήσεις σε εργαζόμενους σε θέσεις εργασίας με αυξημένο θόρυβο και τις Σπιρομετρήσεις για την εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας των εργαζομένων, όπου απαιτείται ανάλογα με τη θέση εργασίας, απαλλάσσοντας έτσι την επιχείρηση από πρόσθετα κόστη που συνεπάγεται η παραπομπή των εργαζομένων σε εξωτερικά ιατρεία.
 • Φροντίζει για τη στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων της ιατρικής και εργαστηριακής εξέτασης των εργαζομένων και εκδίδει σχετικό πίνακα στατιστικών σε ετήσια βάση.
 • Επιβλέπει τη δημιουργία και τη διαμόρφωση Ιατρείου ή Χώρου Α’ Βοηθειών στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και φροντίζει για την προμήθεια του απαραίτητου Ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.

H Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ή Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας (Μ.Ε.Ε.) ή Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (Γ.Ε.Ε.Κ.) προβλέπεται από το (Ν. 3850/2010, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99), τη διευκρινιστική Εγκύκλιο (130297/96) και από τις Οδηγίες Πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται από τους: Τεχνικό Ασφάλειας, Ιατρό Εργασίας ή από αδειοδοτημένες εταιρείες που παρέχουν Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) όπως η RMS Ι.Κ.Ε.

ΣΤΟΧΟΣ : Εντοπισμός – Αξιολόγηση κινδύνων & Καταγραφή προτεινόμενων μέτρων.

Οι Ν.3850 και Ν.1568/1985 και το Π.Δ 17/1996 καθώς και όλο το Νομοθετικό Πλαίσιο απαιτούν την εκπαίδευση του προσωπικού από τον εργοδότη

Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται:

 • Κατά την πρόσληψή τους

 • Κατά την αλλαγή θέσης εργασίας ή όταν αναλαμβάνουν πρόσθετες ευθύνες

 • Για υπενθύμιση-εξασφάλιση τήρησης των κανόνων ασφαλείας

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 • Μείωση πιθανότητας εκδήλωσης ανεπιθύμητων συμβάντων και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων

 • Συμμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων με το νομικό πλαίσιο και ανάπτυξη κουλτούρας Ασφαλούς Εργασίας

 • Αποφυγή ανασφαλών καταστάσεων και οικονομικών δαπανών, (όπως κατεστραμμένα προϊόντα, χαμένες εργατοώρες παραγωγής, μείωση απόδοσης εργαζομένων, καταβολή αποζημιώσεων κλπ)

 • Αύξηση παραγωγικότητας ως αποτέλεσμα της εφαρμογής αρχών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας (Quality Management System) και μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας. Μέσω της ορθής εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, με βάση το ISO 9001:2015, η εταιρεία καταφέρνει να επιτύχει ένα σταθερό επίπεδο στην ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχει, επιτυγχάνοντας τόσο την ικανοποίηση των πελατών της όσο και τη μείωση των δυσλειτουργιών που εμφανίζονται στην λειτουργία της.

Ωφέλη Εγκατάστασης ISO

Η μεθοδολογία που ακολουθείται από την RMS, όσον αφορά τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, έχει ως ακολούθως:

 • Διαγνωστική μελέτη – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης

 • Συγγραφή τεκμηρίωσης συστήματος

 • Εκπαίδευση προσωπικού

 • Εφαρμογή του συστήματος

 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις – Πιστοποίηση συστήματος

Εν συνεχεία και αφού έχει εδραιωθεί η ορθή εφαρμογή του προτύπου, η εταιρεία επιθεωρείται από Φορέα Πιστοποίησης και λαμβάνει το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Συστήματός της σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 9001:2015.